پادکست فرصت برنامه مرور دوم رادیو آلفا

     

    پادکست فرصت برنامه مرور دوم رادیو آلفا

     

    فرصت پیش آمده از تأخیر در آزمونهای YÖS  دانشگاه های ترکیه و استفاده از زمان پیش رو با برنامه مرور دوم آلفا