پذیرفته شدگان آلفا در آزمون YÖS 2019 دانشگاه های ترکیه