دانشگاه دولتی دوزجه واقع در شهر دوزجه

    دانشگاه دوزجه در شهر دوزجه
    رشته پزشکی

    جدول رشته ها و ظرفیت دانشجویان خارجی  در سال تحصیلی 2021-2020

    جدول شهریه رشته ها در سال تحصیلی 2021-2020

    جایگاه دانشگاه دوزجه در شهر و نقشه کشور ترکیه