یاد باد نوروز 99

  یادباد نوروز 99

  رقص گلبرگ های سپید و پاک

  گردش ساقه به دور خود چو تاک

  ریشه ساقه برگ و گل قد کشد در بهار

  آن بهار بیکران پاک و ناب

  یاد باد روزگاران ( دوران )

  یاد باد پهلوانان ( شهیدان )

  یاد با مهر مادر

  یاد باد صبر پدر