معرفی ایمیل به آوت لوک

   

  آموزش تعریف و اضافه کردن ایمیل آلفا
  به نرم افزار اوت لوک موبایل 

  بعد از دریافت آدرس ایمیل و رمز خود از موسسه

  طبق فیلم آموزشی زیر آدرس ایمیل خود را به نرم فزار اوت لوک معرفی کنید.
   

  پس از معرفی آدرس ایمیل خود توسط نرم افزار موبایل اوت لوک به تمامی ایمیل آدرسها 
  می توانید ایمیل ارسال کنید و همپنین از تمامی ایمیل آدرسها می توانید ایمیل دریافت نمایید.

   

  دققت کنید تمام ورودی های را طبق املاء دریافتی وارد کنید و تا جای امکان از کپی و چسباندن استفاده کنید.