پذیرفته شدگان آلفا در آزمون YÖS 2021 دانشگاه های ترکیه

    smileysmileysmileysmiley افتخار آفرین آلفا سال تحصیلی 2022-2021 smileysmileysmileysmiley

    smileysmileysmileysmiley افتخار آفرین آلفا سال تحصیلی 2019-2020 smileysmileysmileysmiley