دانشگاه دولتی اگه شهر ازمیر

    دانشگاه اگه شهر ازمیر

    جدول ظرفیت رشته های هر رشته اعلام شده توسط دانشگاه برای سال تحصیلی 2021-2022