دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم و فنون سال 2020-2021

    این لیست توسط آلفا برای اولین بار به شکل زیر تهیه و در اختیار شما قرار گرفته است تا بتوانید به صورت مقایسه ای لیست کشورهای مختلف را در اختیار داشته باشید، در سایت وزارت علوم لیست دانشگاه ها  به صورت تک کشوری قابل مشاهده است و امکان مقایسه به شکل زیر وجود ندارد.

    این لیست توسط آلفا برای اولین بار به شکل زیر تهیه و در اختیار شما قرار گرفته است تا بتوانید

    به صورت مقایسه ای لیست کشورهای مختلف را در اختیار داشته باشید، در سایت وزارت علوم لیست دانشگاه های مورد تایید

    به صورت تک کشوری قابل مشاهده است و امکان مقایسه به شکل زیر وجود ندارد.

    این لیست توسط آلفا برای اولین بار به این شکل تهیه و در اختیار شما قرار گرفته است تا بتوانید به صورت مقایسه ای لیست کشورهای مختلف را در اختیار داشته باشید، در سایت وزارت علوم لیست دانشگاه ها  به صورت تک کشوری قابل مشاهده است و امکان مقایسه به این شکل وجود ندارد.