دانشگاه دولتی تراکیا واقع در شهر ادیرنه

  دانشگاه تراکیا در شهر ادیرنه
  رشته پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و پیراپزشکی

  جدول رشته ها و ظرفیت دانشجویان خارجی  در سال تحصیلی 2021-2020

   
   

  جایگاه دانشگاه تراکیا در شهر و نقشه کشور ترکیه