دانشگاه های دولتی ترکیه

  دانشگاه دولتی اگه شهر ازمیر

  اطلاعات لازم در خصوص شناخت دانشگاه دولتی اگه واقع در شهر ازمیر ترکیه و همچنین آزمون YÖS این دانشگاه

  دانشگاه دولتی 19 ماییس شهر سامسون

  اطلاعات لازم در خصوص شناخت دانشگاه دولتی 19 ماییس در شهر سامسون ترکیه و همچنین آزمون YÖS 2020 این دانشگاه

  دانشگاه دولتی تراکیا واقع در شهر ادیرنه

  اطلاعات مورد نیاز در خصوص شناخت دانشگاه دولتی تراکیا در شهر ادیرنه ترکیه و چگونگی پذیرش این دانشگاه و رشته ها و شهریه آنها

  دانشگاه دولتی دوزجه واقع در شهر دوزجه

  اطلاعات مورد نیاز در خصوص شناخت دانشگاه دولتی دوزجه در شهر دوزجه در ترکیه و چگونگی آزمون YÖS و پذیرش این دانشگاه و رشته ها و شهریه آنها

  دانشگاه دولتی چاناک کاله واقع در شهر چاناک کاله

  اطلاعات مورد نیاز در خصوص شناخت دانشگاه دولتی چاناک کاله در شهر چاناک کاله در ترکیه و چگونگی پذیرش این دانشگاه و رشته ها و شهریه آنها

  دانشگاه دولتی ساکاریا واقع در شهر ساکاریا

  اطلاعات مورد نیاز در خصوص شناخت دانشگاه دولتی ساکاریا در شهر ساکاریا در ترکیه و همچنین آزمون YÖS 2020 این دانشگاه و چگونگی پذیرش و رشته ها و شهریه آنها

  دانشگاه دولتی سلیمان دمیرل شهر اسپارتا مورد تایید وزارت بهداشت و درمان (دندانپزشکی)

  اطلاعات مورد نیاز در خصوص شناخت دانشگاه دولتی سلیمان دمیرل شهر ایسپارتا در ترکیه و همچنین آزمون YÖS 2020 این دانشگاه و چگونگی پذیرش و رشته ها و شهریه آنها

  دانشگاه دولتی حاجت تپه شهر آنکارا مورد تایید وزارت بهداشت و درمان

  اطلاعات مورد نیاز در خصوص شناخت دانشگاه دولتی حاجت تپه در شهر آنکارا ترکیه و همچنین آزمون YÖS 2020 این دانشگاه و چگونگی پذیرش و رشته ها و شهریه آنها

  دانشگاه دولتی جمهوریت شهر سیواس

  اطلاعات مورد نیاز در خصوص شناخت دانشگاه دولتی جمهوریت در شهر سیواس ترکیه و همچنین ظرفیت رشته ها و شهریه این دانشگاه و چگونگی پذیرش و جایگاه این دانشگاه در شهر سیواس و نقشه ترکیه

  دانشگاه دولتی آتاتورک شهر ارزروم مورد تایید وزارت بهداشت و درمان

  اطلاعات مورد نیاز در خصوص شناخت دانشگاه دولتی آتاتورک در شهر ارزروم ترکیه و همچنین آزمون YÖS 2020 این دانشگاه و چگونگی پذیرش و رشته ها و شهریه آنها

  دانشگاه دولتی یلدیزتکنیک شهر استانبول

  اطلاعات لازم در خصوص شناخت دانشگاه دولتی یلدیزتکنیک در شهر استانبول ترکیه و همچنین آزمون YÖS 2020 این دانشگاه و چگونگی پذیرش و رشته ها و شهریه آنها

  دانشگاه دولتی گیرسون GİRESUN

  اطلاعات لازم در خصوص شناخت دانشگاه دولتی گیرسون GİRESUN در شهر گیرسون ترکیه و همچنین آزمون YÖS 2020 این دانشگاه

  دانشگاه دولتی آنکارا

  صفحه مربوط به دانشگاه دولتی آنکار واقع در پایتخت ترکیه شهر آنکارا / دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت و درمان ایران / اطلاعات مربوط به معرفی و پذیرش این دانشگاه