نتایج، برترینها و پاسخنامه تشریحی آزمون آنلاین آلفا

  نتایج و برترینهای آزمونهای آنلاین آلفا 

  و پاسخنامه تشریحی

      آزمون حضوری آنلاین شماره بیستم آلفا  تاریخ برگزاری 1400/02/04     

  پاسخنامه تشریحی آزمون آنلاین شماره 20  در انتهای این صفحه قرار دارد.

    کارنامه و نتیجه آزمون حضوری آنلاین شماره بیستم آلفا  

  جهت مشاهده کارنامه آزمون خود روی لینک زیر راست کلیک کرده و New Tab را  انتخاب کنید.
  در قسمت آدرس Tab جدید در انتهای لینک،
  به جای رقم های صفر شماره ملی خود را وارد کرده و Enter بزنید.

  https://alphaedu.ir/Contents/Uploads/ALPHA-SINAV/ALPHA-SINAV-2021-ONLINE/ALPHA-SINAV-J20-1400-02-04-GARANTINEH/J20-resualt-1400-02-04/0000000000.pdf

   

     نفرات برتر آزمون آنلاین شماره بیستم از بین  142 شرکت کننده    

   

  mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

    کارنامه و نتیجه آزمون حضوری آنلاین شماره نوزدهم آلفا  

  جهت مشاهده کارنامه آزمون خود روی لینک زیر راست کلیک کرده و New Tab را  انتخاب کنید.
  در قسمت آدرس Tab جدید در انتهای لینک،
  به جای رقم های صفر شماره ملی خود را وارد کرده و Enter بزنید.

  http://alphaedu.ir/Contents/Uploads/ALPHA-SINAV/ALPHA-SINAV-2021-ONLINE/ALPHA-SINAV-J19-1400-02-02-GARANTINEH/J19-resualt-1400-02-02/0000000000.pdf

   

     نفرات برتر آزمون آنلاین شماره نوزدهم از بین  117 شرکت کننده    

   

  mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

    کارنامه و نتیجه آزمون حضوری آنلاین شماره هجددهم آلفا  

  جهت مشاهده کارنامه آزمون خود روی لینک زیر راست کلیک کرده و New Tab را  انتخاب کنید.
  در قسمت آدرس Tab جدید در انتهای لینک،
  به جای رقم های صفر شماره ملی خود را وارد کرده و Enter بزنید.

  http://alphaedu.ir/Contents/Uploads/ALPHA-SINAV/ALPHA-SINAV-2021-ONLINE/ALPHA-SINAV-J18-1400-01-28-GARANTINEH/J18-resualt-1400-01-28/0000000000.pdf

   

     نفرات برتر آزمون آنلاین شماره هجدهم از بین  123 شرکت کننده    

   

  mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

    کارنامه و نتیجه آزمون حضوری آنلاین شماره هفدهم آلفا  

  جهت مشاهده کارنامه آزمون خود روی لینک زیر راست کلیک کرده و New Tab را  انتخاب کنید.
  در قسمت آدرس Tab جدید در انتهای لینک،
  به جای رقم های صفر شماره ملی خود را وارد کرده و Enter بزنید.

  http://alphaedu.ir/Contents/Uploads/ALPHA-SINAV/ALPHA-SINAV-2021-ONLINE/ALPHA-SINAV-J17-1400-01-26-GARANTINEH/J17-resualt-1400-01-26/0000000000.pdf

   

     نفرات برتر آزمون آنلاین شماره هفدهم از بین  112 شرکت کننده    

   

  mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

    کارنامه و نتیجه آزمون حضوری آنلاین شماره شانزدهم آلفا  

  جهت مشاهده کارنامه آزمون خود روی لینک زیر راست کلیک کرده و New Tab را  انتخاب کنید.
  در قسمت آدرس Tab جدید در انتهای لینک،
  به جای رقم های صفر شماره ملی خود را وارد کرده و Enter بزنید.

  http://alphaedu.ir/Contents/Uploads/ALPHA-SINAV/ALPHA-SINAV-2021-ONLINE/ALPHA-SINAV-J16-00-01-21-ONLINE/J16-resualt-1400-01-21/0000000000.pdf

   

     نفرات برتر آزمون آنلاین شماره دوازدهم از بین  73 شرکت کننده    

   

  mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

    کارنامه و نتیجه آزمون حضوری آنلاین شماره دوازدهم آلفا  

  جهت مشاهده کارنامه آزمون خود روی لینک زیر راست کلیک کرده و New Tab را  انتخاب کنید.
  در قسمت آدرس Tab جدید در انتهای لینک،
  به جای رقم های صفر شماره ملی خود را وارد کرده و Enter بزنید.

  http://alphaedu.ir/Contents/Uploads/ALPHA-SINAV/ALPHA-SINAV-2021-ONLINE/ALPHA-SINAV-J12-99-12-28-ONLINE/J12-resualt-99-12-28/0000000000.pdf

   

     نفرات برتر آزمون آنلاین شماره دوازدهم از بین  138 شرکت کننده    

   

  mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

     نفرات برتر آزمون آنلاین شماره یازدهم از بین  123 شرکت کننده    

   

  mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

     نفرات برتر آزمون آنلاین شماره دهم از بین  169 شرکت کننده    

   

  mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

     نفرات برتر آزمون آنلاین شماره نه از بین  158 شرکت کننده    

   

  mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

   

     نفرات برتر آزمون آنلاین شماره هشت از بین 172 شرکت کننده    

   

  mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

     نفرات برتر آزمون آنلاین شماره هفت از بین 158 شرکت کننده    

   

  mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

   

   

     نفرات برتر آزمون آنلاین حضوری  شماره شش از بین 81 شرکت کننده    

   

  mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

   

     نفرات برتر آزمون آنلاین جامع هماهنگ شماره پنج از بین 168 شرکت کننده    

   

  mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

   

   

     نفرات برتر آزمون آنلاین جامع هماهنگ شماره چهار از بین 196 شرکت کننده    

   

  mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail


     نتایج آزمون جامع هماهنگ شماره سه آلفا   

  جهت مشاهده نتایج آزمون روی لینک زیر راست کلیک کرده و New Tab را  انتخاب کنید.
  در قسمت آدرس Tab جدید در انتهای لینک،
  به جای رقم های صفر شماره ملی خود را وارد کرده و Enter بزنید.

  http://alphaedu.ir//Contents/Uploads/ALPHA-SINAV/ALPHA-SINAV-2021-ONLINE/ALPHA-SINAV-J03-99-10-12-ONLINE/J02-resualt-99-10-12/0000000000.pdf

     نفرات برتر آزمون آنلاین جامع هماهنگ شماره سه از بین 188 شرکت کننده    

  mailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmailmail

   

     نتایج آزمون جامع هماهنگ شماره دو آلفا   

  جهت مشاهده نتایج آزمون روی لینک زیر راست کلیک کرده و New Tab را  انتخاب کنید.
  در قسمت آدرس Tab جدید در انتهای لینک،
  به جای رقم های صفر شماره ملی خود را وارد کرده و Enter بزنید.

  http://alphaedu.ir//Contents/Uploads/ALPHA-SINAV/ALPHA-SINAV-2021-ONLINE/ALPHA-SINAV-J02-99-09-29-ONLINE/J02-resualt-99-09-29/0000000000.pdf

     نفرات برتر آزمون آنلاین جامع هماهنگ شماره دو   از بین 192 شرکت کننده    

     پاسخنامه تشریحی آزمون جامع هماهنگ شماره ( 20 ) آلفا