آزمونهای برنامه مرور دوم آلفا

  آزمون مرور 30 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 30 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا #*# تاریخ برگزاری آزمون 1399/02/07 #*# مباحث آزمون ریاضیات، هندسه و هوش طبق برنامه روز قبل مرور آلفا است و سوالات این آزمون به صورت مبحثی و از سرفصل های مطالعه شده برای سنجش میزان مهارت و تسلط تست زنی، طرح شده است.

  آزمون مرور 29 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 29 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا #*# تاریخ برگزاری آزمون 1399/02/04 #*# مباحث آزمون ریاضیات، هندسه و هوش طبق برنامه روز قبل مرور آلفا است و سوالات این آزمون به صورت مبحثی و از سرفصل های مطالعه شده برای سنجش میزان مهارت و تسلط تست زنی، طرح شده است.

  آزمون مرور 28 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 28 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا #*# تاریخ برگزاری آزمون 1399/02/03 #*# مباحث آزمون ریاضیات، هندسه و هوش طبق برنامه روز قبل مرور آلفا است و سوالات این آزمون به صورت مبحثی و از سرفصل های مطالعه شده برای سنجش میزان مهارت و تسلط تست زنی، طرح شده است.

  آزمون مرور 27 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 27 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا #*# تاریخ برگزاری آزمون 1399/01/31 #*# مباحث آزمون ریاضیات، هندسه و هوش طبق برنامه روز قبل مرور آلفا است و سوالات این آزمون به صورت مبحثی و از سرفصل های مطالعه شده برای سنجش میزان مهارت و تسلط تست زنی، طرح شده است.

  آزمون مرور 26 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 26 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا #*# تاریخ برگزاری آزمون 1399/01/29 #*# مباحث آزمون ریاضیات، هندسه و هوش طبق برنامه روز قبل مرور آلفا است و سوالات این آزمون به صورت مبحثی و از سرفصل های مطالعه شده برای سنجش میزان مهارت و تسلط تست زنی، طرح شده است.

  آزمون مرور 25 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 25 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا #*# تاریخ برگزاری آزمون 1399/01/28 #*# مباحث آزمون ریاضیات، هندسه و هوش طبق برنامه روز قبل مرور آلفا است و سوالات این آزمون به صورت مبحثی و از سرفصل های مطالعه شده برای سنجش میزان مهارت و تسلط تست زنی، طرح شده است.

  آزمون مرور 24 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 24 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا #*# تاریخ برگزاری آزمون 1399/01/27 #*# مباحث آزمون ریاضیات، هندسه و هوش طبق برنامه روز قبل مرور آلفا است و سوالات این آزمون به صورت مبحثی و از سرفصل های مطالعه شده برای سنجش میزان مهارت و تسلط تست زنی، طرح شده است.

  آزمون مرور 21 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 21 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا #*# تاریخ برگزاری آزمون 1399/01/23 #*# مباحث آزمون ریاضیات، هندسه و هوش طبق برنامه روز قبل مرور آلفا است و سوالات این آزمون به صورت مبحثی و از سرفصل های مطالعه شده برای سنجش میزان مهارت و تسلط تست زنی، طرح شده است.

  آزمون مرور 22 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 22 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا #*# تاریخ برگزاری آزمون 1399/01/24 #*# مباحث آزمون ریاضیات، هندسه و هوش طبق برنامه روز قبل مرور آلفا است و سوالات این آزمون به صورت مبحثی و از سرفصل های مطالعه شده برای سنجش میزان مهارت و تسلط تست زنی، طرح شده است.

  آزمون مرور 23 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 23 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا #*# تاریخ برگزاری آزمون 1399/01/25 #*# مباحث آزمون ریاضیات، هندسه و هوش طبق برنامه روز قبل مرور آلفا است و سوالات این آزمون به صورت مبحثی و از سرفصل های مطالعه شده برای سنجش میزان مهارت و تسلط تست زنی، طرح شده است.