آزمونهای برنامه مرور دوم آلفا

  آزمون آنلاین مرور 45 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 45 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا (#*> تاریخ برگزاری آزمون 1399/04/09 <*#) مباحث آزمون جمع بندی هندسه کامل

  آزمون آنلاین مرور 44 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 44 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا (#*> تاریخ برگزاری آزمون 1399/04/02 <*#) مباحث آزمون هوش تعداد سوالات 45 و مدت زمان پاسخگویی به این آزمون 90 دقیقه خواهد بود.

  آزمون آنلاین مرور 43 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 43 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا (#*> تاریخ برگزاری آزمون 1399/03/26 <*#) مباحث آزمون ریاضیات، ماتریس و هندسه تحلیلی خط و دایره تعداد سوالات 30 و مدت زمان پاسخگویی به این آزمون 60 دقیقه خواهد بود.

  آزمون آنلاین مرور 42 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 42 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا (#*> تاریخ برگزاری آزمون 1399/03/18 <*#) مباحث آزمون ریاضیات، کتاب ریاضی 2 فصل انتگرال تعداد سوالات 60 و مدت زمان پاسخگویی به این آزمون 120 دقیقه خواهد بود.

  آزمون آنلاین مرور 41 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 41 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا (#*> تاریخ برگزاری آزمون 1399/03/14 <*#) مباحث آزمون ریاضیات، کتاب ریاضی 2 فصل مشتق / هندسه فصل های 19و20و21 مباحث مربوط به دایره / هوش KLM و یافتن محیط و مساحت طبق برنامه روزهای قبل مرور آلفا است..

  آزمون آنلاین مرور 40 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 40 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا (#*> تاریخ برگزاری آزمون 1399/03/10 <*#) مباحث آزمون ریاضیات، کتاب ریاضی 2 فصل 8 و 11 زیگما و پای و دنباله سری عددی / هندسه فصل های 19و20و21 مباحث مربوط به دایره / هوش عملگرها و ترازوها طبق برنامه روزهای قبل مرور آلفا است..

  آزمون آنلاین مرور 39 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 39 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا (#*# تاریخ برگزاری آزمون 1399/03/08 #*#) مباحث آزمون ریاضیات، فصل 10 ریاضی 2 حد و هندسه فصل 21 محیط و مساحت دایره طبق برنامه روز قبل مرور آلفا است..

  آزمون مرور 38 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 38 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا #*# تاریخ برگزاری آزمون 1399/03/07 #*# مباحث آزمون ریاضیات، فصل 9 ریاضی 2 توابع خاص و هندسه فصل 19 و 20 هوش شمارش مکعب و تکمیل مکعب طبق برنامه روز قبل مرور آلفا است.

  آزمون مرور 37 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 37 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا #*# تاریخ برگزاری آزمون 1399/03/01 #*# مباحث آزمون ریاضیات، هندسه و هوش طبق برنامه روز قبل مرور آلفا است و سوالات این آزمون به صورت مبحثی و از سرفصل های مطالعه شده برای سنجش میزان مهارت و تسلط تست زنی، طرح شده است.

  آزمون مرور 36 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 36 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا #*# تاریخ برگزاری آزمون 1399/02/30 #*# مباحث آزمون ریاضیات، هندسه و هوش طبق برنامه روز قبل مرور آلفا است و سوالات این آزمون به صورت مبحثی و از سرفصل های مطالعه شده برای سنجش میزان مهارت و تسلط تست زنی، طرح شده است.

  آزمون مرور 35 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 35 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا #*# تاریخ برگزاری آزمون 1399/02/27 #*# مباحث آزمون ریاضیات، هندسه و هوش طبق برنامه روز قبل مرور آلفا است و سوالات این آزمون به صورت مبحثی و از سرفصل های مطالعه شده برای سنجش میزان مهارت و تسلط تست زنی، طرح شده است.

  آزمون مرور 34 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 34 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا #*# تاریخ برگزاری آزمون 1399/02/24 #*# مباحث آزمون ریاضیات، هندسه و هوش طبق برنامه روز قبل مرور آلفا است و سوالات این آزمون به صورت مبحثی و از سرفصل های مطالعه شده برای سنجش میزان مهارت و تسلط تست زنی، طرح شده است.

  آزمون مرور 33 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 33 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا #*# تاریخ برگزاری آزمون 1399/02/20 #*# مباحث آزمون ریاضیات، هندسه و هوش طبق برنامه روز قبل مرور آلفا است و سوالات این آزمون به صورت مبحثی و از سرفصل های مطالعه شده برای سنجش میزان مهارت و تسلط تست زنی، طرح شده است.

  آزمون مرور 32 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 32 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا #*# تاریخ برگزاری آزمون 1399/02/17 #*# مباحث آزمون ریاضیات، هندسه و هوش طبق برنامه روز قبل مرور آلفا است و سوالات این آزمون به صورت مبحثی و از سرفصل های مطالعه شده برای سنجش میزان مهارت و تسلط تست زنی، طرح شده است.

  آزمون مرور 31 آلفا YOS از برنامه مرور دوم

  آلفا یوس (YÖS) آزمون شماره 31 از برنامه مرور دوم روزانه آلفا #*# تاریخ برگزاری آزمون 1399/02/09 #*# مباحث آزمون ریاضیات، هندسه و هوش طبق برنامه روز قبل مرور آلفا است و سوالات این آزمون به صورت مبحثی و از سرفصل های مطالعه شده برای سنجش میزان مهارت و تسلط تست زنی، طرح شده است.