آزمونهای جامع هماهنگ آلفا

  آزمون آنلاین فوق هوشمندی YÖS شماره 21

  آزمون فوق هوشمندی آلفا یوس (YÖS) آزمون جامع هماهنگ شماره بیست و یکم (#>تاریخ برگزاری آزمون 1399/05/10<#) ساعت 15:30 از کلیه مباحث هوش مربوط به سرفصلهای آزمونهای یوس دانشگاه های ترکیه، پذیرش دانشجویان خارجی/مدت این آزمون 150 دقیقه.

  آزمون آنلاین طلایی آلفا YÖS شماره 20

  آزمون طلایی شماره چهار / آلفا یوس (YÖS) آزمون جامع هماهنگ شماره بیستم (#>تاریخ برگزاری آزمون 1399/03/05<#) ساعت 15:30 از کلیه مباحث ریاضیات، هندسه و هوش چهارسال دبیرستان مربوط به سرفصلهای آزمونهای یوس دانشگاه های ترکیه، پذیرش دانشجویان خارجی/مدت این آزمون 150 دقیقه.

  آزمون آنلاین طلایی آلفا YÖS شماره 19

  آزمون طلایی شماره سه / آلفا یوس (YÖS) آزمون جامع هماهنگ شماره نوزدهم (#>تاریخ برگزاری آزمون 1399/05/03<#) ساعت 9:30 از کلیه مباحث ریاضیات، هندسه و هوش چهارسال دبیرستان مربوط به سرفصلهای آزمونهای یوس دانشگاه های ترکیه، پذیرش دانشجویان خارجی/مدت این آزمون 150 دقیقه.

  آزمون آنلاین طلایی آلفا YÖS شماره 18

  آزمون طلایی شماره دو / آلفا یوس (YÖS) آزمون جامع هماهنگ شماره هجدهم (#>تاریخ برگزاری آزمون 1399/05/02<#) ساعت 15:30 از کلیه مباحث ریاضیات، هندسه و هوش چهارسال دبیرستان مربوط به سرفصلهای آزمونهای یوس دانشگاه های ترکیه، پذیرش دانشجویان خارجی/مدت این آزمون 150 دقیقه.

  آزمون آنلاین طلایی آلفا YÖS شماره 17

  آزمون طلایی شماره یک / آلفا یوس (YÖS) آزمون جامع هماهنگ شماره هفدهم (#>تاریخ برگزاری آزمون 1399/05/02<#) ساعت 9:30 از کلیه مباحث ریاضیات، هندسه و هوش چهارسال دبیرستان مربوط به سرفصلهای آزمونهای یوس دانشگاه های ترکیه، پذیرش دانشجویان خارجی/مدت این آزمون 150 دقیقه.

  آزمون آنلاین جامع هماهنگ آلفا YÖS شماره 16

  آلفا یوس (YÖS) آزمون جامع هماهنگ شماره شانزدهم (#> تاریخ برگزاری آزمون 1399/04/25<#) ساعت 15:30 از کلیه مباحث ریاضیات، هندسه و هوش چهارسال دبیرستان مربوط به سرفصلهای آزمونهای یوس دانشگاه های ترکیه، پذیرش دانشجویان خارجی/مدت این آزمون 170 دقیقه

  آزمون آنلاین جامع هماهنگ آلفا YÖS شماره 15

  آلفا یوس (YÖS) آزمون جامع هماهنگ شماره پانزدهم (#>تاریخ برگزاری آزمون 1399/04/22<#) ساعت 15:30 از کلیه مباحث ریاضیات، هندسه و هوش چهارسال دبیرستان مربوط به سرفصلهای آزمونهای یوس دانشگاه های ترکیه، پذیرش دانشجویان خارجی/مدت این آزمون 170 دقیقه

  آزمون آنلاین جامع هماهنگ آلفا YÖS شماره 14

  آلفا یوس (YÖS) آزمون جامع هماهنگ شماره چهاردهم (#> تاریخ برگزاری آزمون 1399/04/18<#) ساعت 15:30 از کلیه مباحث ریاضیات، هندسه و هوش چهارسال دبیرستان مربوط به سرفصلهای آزمونهای یوس دانشگاه های ترکیه، پذیرش دانشجویان خارجی/مدت این آزمون 170 دقیقه

  آزمون آنلاین جامع هماهنگ آلفا YÖS شماره 13

  آلفا یوس (YÖS) آزمون جامع هماهنگ شماره سیزدهم (#> تاریخ برگزاری آزمون 1399/04/16<#) ساعت 15:30 از کلیه مباحث ریاضیات، هندسه و هوش چهارسال دبیرستان مربوط به سرفصلهای آزمونهای یوس دانشگاه های ترکیه، پذیرش دانشجویان خارجی/مدت این آزمون 170 دقیقه.

  آزمون آنلاین جامع هماهنگ آلفا YÖS شماره 12

  آلفا یوس (YÖS) آزمون جامع هماهنگ شماره دوازدهم (#> تاریخ برگزاری آزمون 1399/04/11<#) ساعت 15:30 از کلیه مباحث ریاضیات، هندسه و هوش چهارسال دبیرستان مربوط به سرفصلهای آزمونهای یوس دانشگاه های ترکیه، پذیرش دانشجویان خارجی/مدت این آزمون 170 دقیقه.

  آزمون آنلاین جامع هماهنگ آلفا YÖS شماره 11

  آلفا یوس (YÖS) آزمون جامع هماهنگ شماره یازدهم (#> تاریخ برگزاری آزمون 1399/04/05<#) ساعت 15:00 از کلیه مباحث ریاضیات، هندسه و هوش چهارسال دبیرستان مربوط به سرفصلهای آزمونهای یوس دانشگاه های ترکیه، پذیرش دانشجویان خارجی/مدت این آزمون 170 دقیقه.

  آزمون آنلاین جامع هماهنگ آلفا YÖS شماره 10

  آلفا یوس (YÖS) آزمون جامع هماهنگ شماره دهم (#> تاریخ برگزاری آزمون 1399/03/29<#) از کلیه مباحث ریاضیات، هندسه و هوش چهارسال دبیرستان مربوط به سرفصلهای آزمونهای یوس دانشگاه های ترکیه، پذیرش دانشجویان خارجی/مدت این آزمون 150 دقیقه مثل آتاتورک شهر ارزرم + 20 دقیقه آنلاین جمعا 170 دقیقه.

  آزمون آنلاین جامع هماهنگ آلفا YÖS شماره نه

  آلفا یوس (YÖS) آزمون جامع هماهنگ شماره نه (#> تاریخ برگزاری آزمون 1399/03/21 <#) از کلیه مباحث ریاضیات، هندسه و هوش چهارسال دبیرستان مربوط به سرفصلهای آزمونهای یوس دانشگاه های ترکیه برای پذیرش دانشجویان خارجی/مدت زمان این آزمون 120 مطابق آزمون اگه شهر ازمیر ترکیه + 40 دقیقه آنلاین جمعا 160 دقیقه.

  آزمون آنلاین جامع هماهنگ آلفا YÖS شماره هشت

  آلفا یوس (YÖS) آزمون جامع هماهنگ شماره هشت (#> تاریخ برگزاری آزمون 1399/03/11 <#) از کلیه مباحث ریاضیات، هندسه و هوش چهارسال دبیرستان مربوط به سر فصلهای آزمونهای یوس دانشگاه های ترکیه برای پذیرش دانشجویان خارجی / مدت زمان این آزمون 150 دقیقه مطابق آزمون دانشگاه آتاتورک شهر ارزروم ترکیه.

  آزمون جامع هماهنگ آلفا YOS شماره هفت

  آلفا یوس (YÖS) آزمون جامع هماهنگ شماره هفت تاریخ برگزاری آزمون 1399/02/29 از کلیه مباحث ریاضیات، هندسه و هوش چهارسال دبیرستان مربوط به سر فصلهای آزمونهای یوس دانشگاه های ترکیه برای پذیرش دانشجویان خارجی